Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

o mediacjach

W sprawach cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy, w sprawach sąsiedzkich) strony regulują swoje sprawy.

Sąd związany jest treścią Twojego pozwu/wniosku i nie wykracza poza zakres regulacji. Wyjątkiem jest dobro dziecka i ochrona prawa własności – gdzie sąd ma prawo działania z urzędu.

Mediator zaś da Ci szansę na:

  • odreagowanie emocji
  • zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajdujesz
  • nawiązanie kontaktu z drugą stroną i podjęcie z nią rozmów
  • poszukanie własnych rozwiązań.

W trakcie mediacji:

  • wysłucha każdą ze stron
  • stworzy warunki do uzgodnień pomiędzy stronami
  • pomoże przygotować realistyczne i satysfakcjonujące dla obydwu (wszystkich) stron rozwiązania
  • zweryfikuje prawidłowość ugody i sporządzi jej zapis

A jeśli tego zechcesz, prześle ugodę do sądu, by ten ją zatwierdził.


W mediacji masz pełną kontrolę i swobodę wyboru.

Najważniejsza jest Twoja wola.
Ty decydujesz o rozwiązaniach.


PACTA SUNT SERVANDA – UMÓW NALEŻY DOTRZYMYWAĆ


KIEDY MEDIACJE?

jeśli:
• ważne są dla ciebie dalsze relacje
• boisz się przegranej w sądzie a chciałbyś wygrać…

zależy ci na:
• najlepszym rozwiązaniu twojej sprawy,
• wypracowaniu własnych rozwiązań sytuacji,
• wypracowaniu dobrego wspólnego rozwiązania zadowalającego wszystkie zwaśnione strony, na które dobrowolnie będą gotowe przystać,
• bezpiecznym, poufnym i bezstresowym postępowaniu,
• wspólnym wypracowaniu reguł postępowania pomiędzy kontrahentami,
• prowadzeniu konstruktywnych rozmów w bezpiecznej i poufnej atmosferze…

chcesz:
• przejąć odpowiedzialność za podejmowanie własnych decyzji,
• chcesz decydować, jakim rozwiązaniem zakończy się mediacja,
• mieć wpływ na sposób rozwiązania własnych spraw,
• wykazać się kreatywnością skupioną na wypracowaniu konsensusu,
• być odpowiedzialny za meritum sporu i wynik mediacji…
potrzebujesz:
• wsparcia w poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania
w przyszłości,
• warunków do dobrego porozumienia…


Każdy człowiek ma prawo i zasługuje na mediacje.


MEDIACJE SĄ DOBROWOLNE, POUFNE I NIEFORMALNE
MEDIATOR JEST OSOBĄ BEZSTRONNĄ!

MEDIACJE OPIERAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ NA ZASADACH:

• woli porozumienia
• dobrowolności – przystępujesz dobrowolnie i na każdym etapie możesz z mediacji zrezygnować
• poufności – informacje uzyskane w trakcie rozmów nie mogą być wykorzystywane poza mediacją
• nieformalności
• bezstronności mediatora, który nie ocenia, nie bierze racji żadnej ze stron
• szacunku
• autonomii konfliktu – konflikt należy do ciebie, więc żadna decyzja nie będzie podjęta bez Twojego udziału
• satysfakcji – spisana ugoda jest satysfakcjonują dla oydwu stron.

Pamiętaj!
Ugoda zawarta przed mediatorem – jeśli zechcesz, a dokument spełni wymogi sądowe – może zostać zatwierdzona przez sąd, który może również nadać klauzulę wykonalności. A Ty uzyskasz w ten sposób pewność, że konflikt na trwałe się zakończy.